Tuck everlasting的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Tuck everlasting' > '1989'的所有版本 限于: 全世界的图书馆
格式
显示的版本共有13 种,这里是1 - 10
查看结果的第一页首页  查看结果的前一页前页  1  2  下页查看结果的下一页   尾页查看结果的最后一页
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版 图书馆
1. Tuck para siempre 著者: Natalie Babbitt
著者: Natalie Babbitt; Miguel Angel Moreno
  打印图书 : 小说 : 少年观众
西班牙语
1989
1a ed
 
Barcelona : Ediciones B
 
California Libraries
2. Tuck para siempre 著者: Natalie Babbitt
著者: Natalie Babbitt
  打印图书 : 小说 : 少年观众
西班牙语
1989
Trumpet Club special ed
 
New York : Scholastic
 
California Libraries
3. Tuck para siempre 著者: Natalie Babbitt
著者: Natalie Babbitt; Narcis Fradera
  打印图书 : 小说 : 少年观众
西班牙语
1989
Trumpet Club special ed
 
New York : Farrar, Straus and Giroux
 
California Libraries
4. Tuck para siempre 著者: Natalie Babbitt
著者: Natalie Babbitt; Miguel Ángel Moreno; Narcís Fradera
  打印图书 : 小学
西班牙语
1989
 
Barcelona : Ediciones B
 
WorldCat图书馆
5. Yung yuan ti Ti chia 著者: Natalie Babbitt
著者: Natalie Babbitt; Zhengyi Chen
  打印图书 : 小说 : 少年观众
中文
1989
 
Taibei Shi : Ying wen han sheng chu ban you xian gong si
 
WorldCat图书馆
6. Toki o samayō takku 著者: Natalie Babbitt
著者: Natalie Babbitt; Ono Kazuko
  打印图书 : 小学和初中 : 小说
日语
1989
Shohan
 
株式会社評論社, Tōkyō : Kabushiki-gaisha Hyōronsha
 
WorldCat图书馆
7. Tuck everlasting 著者: Natalie Babbitt
著者: Natalie Babbitt
  打印图书 : 小说 : 少年观众
英语
1989
 
Toronto : Harper & Collins
 
WorldCat图书馆
8. Toki wo samayou takku 著者: Natalie Babbitt
著者: Natalie Babbitt
  打印图书 : 小说 : 少年观众
日语
1989
 
Tokyo : Hyouronsha
 
WorldCat图书馆
9. Tuck para siempre 著者: Natalie Babbitt
著者: Natalie Babbitt; Narcis Fradera
  电子图书 : 文献 : 小说 : 少年观众
西班牙语
1989
Mirasol pbk. ed
 
New York : Mirasol
 
WorldCat图书馆
10. Tuck para siempre 著者: Natalie Babbitt
著者: Natalie Babbitt
  打印图书 : 小说 : 少年观众  
1989
 
Straus, Giroux 199
 
WorldCat图书馆
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.