Formats et éditions pour The Count of Monte Cristo [WorldCat.org]
aller au contenu
Affichage de toutes les éditions pour 'The Count of Monte Cristo' > '2010' > 'Chinois' limités à Bibliothèques à travers le monde
Format
Affichage de 1 - 10 éditions sur 13
Voir la première page de résultatsPremière  Voir la page précédente de résultatsPrécédente  1  2  SuivanteVoir la page suivante de résultats   DernièreVoir la dernière page de résultats
Tout sélectionner Tout effacer
      Titre / Auteur Type Langue Date / Édition Publication Bibliothèque
1. Ji du shan bo jue Auteur: zhong ma Da, (fa) (Dumas  Alexandre.
Auteur: (法) 大仲马, (Dumas, Alexandre. zhong ma Da, (fa) (Dumas Alexandre.; hu lin Han; ke xi Zhou
  Livre imprimé : Fiction
Chinois
2010
Di 1 ban
 
上海译文出版社, Shang hai : Shang hai yi wen chu ban she
 
California Libraries
2. Ji du shan bo jue = The Count of Mont Cristo Auteur: zhong ma Da, (fa)
Auteur: (法) 大仲马 zhong ma Da, (fa); lin Gao
  Livre numérique : Document : Fiction
Chinois
2010
3 ban
 
长江文艺出版社, Wu han : Chang jiang wen yi chu ban she
 
California Libraries
3. Ji du shan en chou ji = le comte de monte-cristo Auteur: Alexandre Dumas
Auteur: Alexandre Dumas; Kelu Zheng
  Livre imprimé : Fiction
Chinois
2010
 
译林出版社, Nanjing : Yi lin chu ban she
 
Bibliothèques de WorldCat
4. Ji du shan bo jue Auteur: Da zhong ma.
Auteur: 大仲马. Da zhong ma.; Lijie Ding
  Livre imprimé
Chinois
2010
Di 1 ban
 
江苏少年儿童出版社, Nanjing : Jiang su shao nian er tong chu ban she
 
Bibliothèques de WorldCat
5. Ji du shan bo jue Auteur: Da zhong ma
Auteur: Da zhong ma; Li yu min.; Chen xiao qing.;
  Livre imprimé : Fiction
Chinois
2010
 
中国华侨出版社, Bei jing : Zhong guo hua qiao chu ban she
 
Bibliothèques de WorldCat
6. Ji du shan bo jue Auteur: zhong ma Da, (fa)
Auteur: (法) 大仲马. zhong ma Da, (fa); fu Lin
  Livre imprimé : Fiction
Chinois
2010
Di 1 ban
 
大众文艺出版社, Bei jing : Da zhong wen yi chu ban she
 
Bibliothèques de WorldCat
7. Ji du shan bo jue Auteur: zhong ma Da, (fa) (Dumas pere  Alexandre
Auteur: (法) 大仲马, (Dumas pere, Alexandre, 1802-1870) zhong ma Da, (fa) (Dumas pere Alexandre; ju cheng Wang
  Livre imprimé : Fiction : Public jeunesse
Chinois
2010
Di 1 ban
 
长江文艺出版社, Wu han : Chang jiang wen yi chu ban she
 
Bibliothèques de WorldCat
8. Ji du shan bo jue = Le comte de monte-cristo Auteur: Da zhong ma, (Dumas  Alexandre)
Auteur: 大仲馬 (Dumas, Alexandre), 1802-1870, 文字作者 Da zhong ma, (Dumas Alexandre); Alexandre Dumas; Hanhulin, yi zhe.; Zhoukexi
  Livre imprimé : Biographie : Fiction
Chinois
2010
Di 1 ban
 
上海世纪出版股份有限公司译文出版社出版 : 上海世纪出版股份有限公司发行中心发行, Shang hai shi : Shang hai shi ji chu ban gu fen you xian gong si yi wen chu ban she chu ban : Shang hai shi ji chu ban gu fen you xian gong si fa xing zhong xin fa xing
 
Bibliothèques de WorldCat
9. Jidu Shan bo jue Auteur: Alexandre Dumas
Auteur: Alexandre Dumas; Hulin Han; Kexi Zhou
  Livre numérique : Document : Fiction
Chinois
2010
Di 1 ban
 
上海译文出版社, Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she
 
Bibliothèques de WorldCat
10. Ji Du Shan Bo Jue Auteur: zhong ma Da, (fa)
Auteur: (法) 大仲马. zhong ma Da, (fa)
  Livre imprimé : Fiction : École primaire
Chinois
2010
Di 1 ban
 
延边大学出版社, Yan ji : Yan bian da xue chu ban she
 
Bibliothèques de WorldCat
Fermer la fenêtre

Veuillez vous connecter à WorldCat 

Vous n’avez pas de compte? Vous pouvez facilement créer un compte gratuit.