Animal farm的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Animal farm' > '1989' > '匈牙利语(Hungarian)'的所有版本 限于: 全世界的图书馆
格式
缩小搜索范围
年份
语种
显示的版本共有6 种,这里是1 - 6
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版 图书馆
1. Állatfarm : tündérmese 著者: George Orwell
著者: George Orwell
  打印图书
匈牙利语(Hungarian)
1989
 
Budapest : Európa Könyvkiadó
 
WorldCat图书馆
2. Állatfarm : tündérmese 著者: George Orwell
著者: George Orwell; László Szíjgyártó
  打印图书 : 小说
匈牙利语(Hungarian)
1989
 
Budapest : Európa Könyvkiadó
 
WorldCat图书馆
3. Állatfarm : tündérmese 著者: George Orwell
著者: George Orwell; László Szíjgyártó
  打印图书 : 小说
匈牙利语(Hungarian)
1989
 
Budapest : Európa Könyvkiadó
 
WorldCat图书馆
4. Állatfarm : tündérmese : [szatirikus regény] 著者: George Orwell
著者: George Orwell; Szíjgyártó László.
  打印图书
匈牙利语(Hungarian)
1989
 
Budapest : Európa
 
WorldCat图书馆
5. Allatfarm : tundermese 著者: George Orwell
著者: George Orwell; László Szíjgyártó
  打印图书
匈牙利语(Hungarian)
1989
 
Budapest : Európa Könyvkiadó
 
WorldCat图书馆
6. Állatfarm : tündérmese 著者: George Orwell
著者: George Orwell; László Szíjgyártó
  打印图书
匈牙利语(Hungarian)
1989
 
Budapest Európa
 
WorldCat图书馆
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.