Animal farm의 형식과 판 [WorldCat.org]
컨텐츠로 이동
'Animal farm' > '1989'에 대한 모든 판 보기 제한 기준: 전세계 도서관
형식
판 표시 641 - 10
첫 페이지의 결과 보기첫번째  이전 페이지의 결과 보기이전  1  2  3  다음다음 페이지의 결과 보기   마지막마지막 페이지의 결과 보기
모두 선택 모두 지우기
      제목 / 작성자 형식 언어 날짜 / 판 출판 도서관
1. Nông trại súc vật 저자: George Orwell
저자: George Orwell; Khánh Hoan Đỗ
  인쇄본 : 소설
Vietnamese
1989
 
Scarborough, Ont., Canada : Ná̆ng Mới
 
California Libraries
2. Animal farm 저자: George Orwell
저자: George Orwell
  인쇄본 : 소설
영어
1989
 
New York : New American Library
 
California Libraries
3. Animal farm : a fairy story 저자: George Orwell
저자: George Orwell
  인쇄본 : 소설
영어
1989
 
London [etc.] : Penguin Books
 
WorldCat도서관
4. La fattoria degli animali 저자: George Orwell
저자: George Orwell
  인쇄본
이태리어
1989
 
Milano : A. Mondadori
 
WorldCat도서관
5. Animal farm. 저자: George Orwell
저자: George Orwell
  book_largeprint  
1989
 
Penguin Books
 
WorldCat도서관
6. Állatfarm : tündérmese 저자: George Orwell
저자: George Orwell; László Szíjgyártó
  인쇄본 : 소설
Hungarian
1989
 
Budapest : Európa Könyvkiadó
 
WorldCat도서관
7. Animal farm : a fairy story 저자: George Orwell
저자: George Orwell
  인쇄본 : 소설
영어
1989
 
Harmondsworth Middlesex : Penguin Books
 
WorldCat도서관
8. Animal farm : a fairy story 저자: George Orwell
저자: George Orwell
  인쇄본 : 소설
영어
1989
 
Harmondsworth : Penguin in association with Secker & Warburg
 
WorldCat도서관
9. Animal farm a fairy story 저자: George Orwell, psevd. for Eric Arthur Blair
저자: George Orwell, psevd. for Eric Arthur Blair
  인쇄본 : 소설
영어
1989
 
London Penguin
 
WorldCat도서관
10. Állatfarm : tündérmese 저자: George Orwell
저자: George Orwell
  인쇄본
Hungarian
1989
 
Budapest : Európa Könyvkiadó
 
WorldCat도서관
윈도우 닫기

WorldCat에 로그인 하십시오 

계정이 없으세요? 아주 간단한 절차를 통하여 무료 계정을 만드실 수 있습니다.